Er is zo veel mogelijk

Ilya help u ook na de uitvaart. Een we gaan veel verder dan alleen maar nazorg.

Vraag naar de mogelijkheden via info@ilya-uitvaartzorg.nl en onze specialist Casper van de Berg maakt een afspraak met u.

Wat kunnen we doen voor u?
– Wegwijs in erfenis (zie onder)
– Belastingvoordelen
– Toeslagen
– Kinderopvangtoeslag
– Verkoop woning
– Huurtoeslag

Eerste hulp bij een erfenis
Soms zien we het overlijden van een naaste aankomen en soms is het een complete verrassing, maar de papieren rompslomp en alles wat we moeten regelen komt altijd koud op ons dak vallen. Er komt hoe dan ook een hoop op je af bij een sterfgeval. Hieronder vind je opsomming van wat je op korte termijn moet regelen.
Melding van een sterfgeval
Bij een sterfgeval meld je het overlijden bij de gemeente waar de overledene ingeschreven stond. Doe dit binnen vijf dagen na het overlijden. De gemeente maakt bij je bezoek een document op, waarin toestemming wordt gegeven voor de uitvaart.

Aanvaarden van een erfenis?
Kun je een erfenis zuiver aanvaarden, moet je verwerpen of juist beneficiair aanvaarden? Krijg ik te maken met schulden? Wat blijft erover na de verdeling van de nalatenschap? Het is belangrijk hier snel helderheid over te krijgen. Wees in ieder geval voorzichtig, wanneer je namelijk geld opneemt van de rekening van de overledene of bijvoorbeeld gebruik maakt van zijn of haar auto, kun je de erfenis voor de wet al aanvaard hebben. Een notaris kan je helpen om hier een goede beslissing in te nemen.
Aanvragen verklaring van erfrecht
Na de aanvaarding van een erfenis heb je een verklaring erfrecht nodig. Hiermee kun je bijvoorbeeld de bankrekeningen van de overledene laten (de)blokkeren. Een notaris stelt de verklaring op voor alle erfgenamen

Wie zijn de erfgenamen?
Meestal is het duidelijk wie de erfgenamen zijn, maar soms is dit moeilijker te bepalen. Er is dan een erfgenamenonderzoek nodig. Wonen er kinderen in het buitenland, waarmee weinig contact was? Is er een kind dat in aanmerking komt voor plaatsvervulling, maar waarvan de verblijfplaats niet bekend is?
Wanneer geldt de wettelijke verdeling?
De wettelijke verdeling geldt als er geen testament is. De wettelijke verdeling geeft de rangorde aan waarin de erfenis verdeeld moet worden.

Wat te doen met een erfenis
Door een testament of door de wet kun je aangewezen worden als erfgenaam. Als je niets doet, gaat de wet ervan uit dat je de erfenis aanvaardt en dat je accepteert dat je erfgenaam bent. Op deze pagina lees je de meest voorkomende vragen. Daarnaast verwijzen wij je naar ons stappenplan die een helder overzicht geeft van zaken die belangrijk zijn en geregeld moeten worden.

Wat moet je doen als je erover twijfelt of je erfgenaam wilt zijn?
Het is natuurlijk mogelijk dat je de erfenis niet wilt aanvaarden, of dat je erover twijfelt óf je de erfenis wilt aanvaarden. Je wilt bijvoorbeeld eerst informatie over het vermogen van de overledene hebben voordat je een beslissing neemt. Dat is sowieso erg verstandig. Zolang je nog niet weet wat je met de erfenis wilt is het in de eerste plaats belangrijk dat je geen dingen doet waardoor het lijkt alsof je de erfenis hebt aanvaard. Ga in dit stadium geen schulden betalen, geen auto verkopen en geen inboedel verdelen. Doe alleen wat absoluut geen uitstel kan dulden.

Wat moet je doen als je (nog) geen erfgenaam wilt zijn?
Het is slim om voordat je een beslissing neemt informatie over de bezittingen en de schulden van de overledene in te winnen. Je hebt volgens de wet tijd om dit soort dingen uit te zoeken voordat je een keuze maakt. Deze tijd heet het recht van beraad.

Moet je een erfenis volledig aanvaarden of weigeren?
Nee. Als je de erfenis niet wilt aanvaarden heb je de keuze uit verwerpen of aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Dit laatste wordt ook wel beneficiaire aanvaarding genoemd.
Verklaring
Zowel voor het verwerpen van een erfenis als voor een beneficiaire aanvaarding moet er een verklaring worden afgelegd bij de rechtbank in het gebied waar de overledene het laatst heeft gewoond. Dit kan door middel van een formulier dat je bij de betreffende rechtbank opvraagt. Zo’n verklaring kost circa € 114,00.
Recht van beraad
Als iemand overlijdt, kun je als erfgenaam drie dingen doen:
1. de erfenis aanvaarden
2. de erfenis beneficiair aanvaarden
3. de erfenis verwerpen
Je krijgt volgens de wet drie maanden de tijd om na te denken welke van de drie opties je kiest. Dit noem je het recht van beraad.

Wat gebeurt er als er schuldeisers zijn?
Schuldeisers mogen in die drie maanden hun schulden nog niet op jou verhalen, tenzij de overledene failliet was. In dat geval gelden de faillissementsregels.
Wat gebeurt er als je na drie maanden nog niet weet wat je wilt?
Dat ligt eraan of er bijzondere omstandigheden zijn. Is dit wél zo dan kun je de kantonrechter vragen om de termijn met nog eens drie maanden te verlengen. Is dit niet zo dan kun je gedwongen worden om een keuze te maken.

Erfenis aanvaarden
Als je een erfenis aanvaardt, word je erfgenaam. We noemen dit zuivere aanvaarding. Als je een erfenis aanvaardt betekent dit dat je:
 Samen met de andere erfgenamen verantwoordelijk bent voor de afwikkeling van de erfenis van de overledene.
 Samen met de andere erfgenamen eigenaar wordt van de bezittingen en schulden van de overledene. Je treedt dan ‘vermogensrechtelijk in de persoon van de overledene’.
Dit betekent dat:
 De schuldeisers de schuld van de overledene nu op de erfenis en op jouw vermogen kunnen verhalen.
 Dit kan pas als alle schulden van de overledene zijn betaald en de erfenis volledig is afgewikkeld.
Zorg dat je als erfgenaam goed op de hoogte bent van alle rechten en plichten.

Schulden en erfenis aanvaarden
Wanneer je als erfgenaam de erfenis zuiver aanvaard kan je te maken krijgen met onverwachtse schulden uit een erfenis. Als deze schulden niet uit de erfenis betaald kunnen worden moet je deze schulden met je eigen geld aflossen. Dit kan voor vervelende situaties zorgen. Om erfgenamen te beschermen tegen deze onbekende schulden is het mogelijk om de erfenis met terugwerkende kracht beneficiair te aanvaarden. Hiervoor moet de kantonrechter een machtiging verstrekken. Voorwaarde is wel dat je als erfgenaam niets te verwijten valt; je was en je kon niet op de hoogte zijn van deze schulden.

Beneficiaire aanvaarding
Oom Karel heeft een ruig leven geleid, en het is best mogelijk dat hij bij zijn overlijden meer schulden dan bezittingen heeft achtergelaten. Zijn erfgenamen kunnen er voor kiezen om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Je noemt dit ook wel aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Als er meer schulden dan bezittingen zijn, word je door een beneficiaire aanvaarding niet aansprakelijk gesteld voor de schulden. De schuldeisers moeten tevreden zijn met wat er aan bezittingen is. Steeds vaker bevatten erfenissen schulden. Om deze reden raden wij altijd aan om een erfenis beneficiaire te aanvaarden.

Beneficiaire aanvaarding is middenweg
Je zou beneficiaire aanvaarding kunnen zien als een middenweg tussen aanvaarding en verwerping. Je aanvaardt de erfenis en tegelijkertijd verwerp je de erfenis als mocht blijken dat er meer schulden dan bezittingen zijn. Wanneer één erfgenaam beneficiair aanvaardt, moet de hele erfenis beneficiair worden afgewikkeld.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat het meevalt met de bankrekening van oom Karel. Het blijkt dat hij toch meer bezittingen dan schulden heeft achtergelaten. Je hebt dan ondanks de beneficiaire aanvaarding recht op een deel van zijn bezittingen.

Naar rechtbank voor beneficiaire aanvaarding
Je moet voor een beneficiaire aanvaarding wel een verklaring afleggen bij de rechtbank. En soms verplicht de wet dat de erfenis volgens regels afgewikkeld moet worden. Je noemt dit een vereffening van de erfenis volgens de wet. Minderjarige kinderen moeten natuurlijk geen schulden in de maag gesplitst krijgen. Daarom worden de erfenissen waar minderjarigen bij betrokken zijn altijd beneficiair afgehandeld.
Verdelen van een erfenis
Het afwikkelen van een erfenis kan best lang duren. Gemiddeld ben je hier een half jaar tot een jaar mee bezig. Soms moet je dus veel geduld hebben. Als de nalatenschap goed is afgewikkeld (kijk daarvoor bij de stapsgewijze afwikkeling) kan de erfenis uiteindelijk echt verdeeld worden.

Verdelen erfenis
Ga je de banktegoeden van de overledene verdelen, dan moet je met bepaalde punten rekening houden. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat iemand al een voorschot op de erfenis heeft gehad of dat er andere schenkingen zijn geweest die verrekend moeten worden. Daarnaast is dit ook het moment om te bekijken of er verschil zit in de waarde van de verdeelde spullen van de overledene. Heeft de een qua waarde veel meer gekregen dan de ander, dan is dit het moment om dat te gaan verrekenen. Je kunt een erfenis pas verdelen als alle erfgenamen het over de verdeling eens zijn. Een taxateur kan de bezittingen taxeren en advies geven over de verdeling.

Akte van Verdeling
Een notaris kan helpen om een Akte van Verdeling op te stellen. In zo’n Akte van Verdeling legt de notaris vast wat iedereen krijgt uit de erfenis en tegen welke waarde. Als jullie het onderling niet eens kunnen worden over de verdeling, kan iedere erfgenaam bij de rechter een verdeling afdwingen. Niet verdelen is geen optie. Uiteindelijk zal de nalatenschap toch echt afgewikkeld moeten worden. Lukt het dus niet om er samen uit te komen, dan zal uiteindelijk de rechter de knoop doorhakken.

Problemen bij verdelen erfenis
Het verdelen van een erfenis levert meestal weinig problemen op als de executeur of de gevolmachtigde, de erfgenamen goed op de hoogte heeft gehouden. Door alle betrokkenen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en hun mening erover te vragen zorg je ervoor dat alles voor iedereen duidelijk is. Daarnaast laat je hiermee zien dat je open en eerlijk bent. Dit is als executeur heel belangrijk. Zijn de erfgenamen niet goed op de hoogte gehouden en is hen niets gevraagd, dan moet dat alsnog gebeuren voordat de erfenis verdeeld wordt. De kans is groot dat anders op dat moment alle frustraties en boosheid worden geuit. De verdeling van de erfenis kan daardoor vastlopen en soms wordt het conflict zo groot dat de rechter eraan te pas moet komen. Het is beter dit te voorkomen. Mocht het toch uit de hand lopen en komen jullie er samen niet meer uit, dan is het verstandig de hulp van een gespecialiseerde erfrecht advocaat in te roepen.

Erfbelasting
Als je een erfenis ontvangt moet je hier meestal erfbelasting over betalen. Vroeger werd deze belasting successierecht genoemd. Over het eerste deel van de erfenis hoeft geen belasting betaald te worden. Dit wordt de vrijstelling genoemd. De rest van de erfenis is belast met erfbelasting. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de waarde van de ontvangen erfenis. Hoe hoger de erfenis, hoe hoger is het percentage wat je aan belasting moet betalen. Ook de relatie tot de overledene is van belang. Zo betaal je bijvoorbeeld meer belasting als degene van wie je erft geen familie is. Bereken de te betalen erfbelasting bij een erfenis.

Erfbelasting betalen

Je betaalt erfbelasting over de erfenis als de overledene op het moment van overlijden in Nederland woonde. Of als de overledene de Nederlandse nationaliteit had en nog geen 10 jaar buiten Nederland woonde. Nadat de belastingdienst de aangifte heeft ontvangen, berekenen zij of en hoeveel erfbelasting de erfgenamen moeten betalen.
Hoe moet je betalen?
Wanneer de hoogte van de belasting bekend moet er betaald worden. Er zijn twee mogelijkheden voor de betaling van de erfbelasting:
 De contactpersoon betaalt het totale bedrag van de erfbelasting namens alle erfgenamen.
 Iedere erfgenaam betaalt zelf zijn eigen deel aan erfbelasting.
De erfgenamen kunnen op het aangifteformulier aangeven van welke mogelijkheid zij gebruik wensen te maken.

Hoogte erfbelasting
Wil je weten hoe hoog de belasting is die jullie moeten betalen? Erfwijzer.nl heeft een gratis berekenmodule die jullie hierbij kan helpen. Met deze rekenmodule kunnen jullie berekenen hoeveel belasting jullie moeten afdragen. Elk jaar worden de tarieven aangepast met een inflatie correctie. De hoogte van de belasting is onder andere afhankelijk van jouw relatie tot de overledene. Ook de waarde van de ontvangen erfenis heeft invloed.

Vrijstelling
Over het eerste deel van de erfenis betaal je geen belasting. Dit wordt de vrijstelling genoemd. Het is wettelijk vastgesteld tot welk bedrag een vrijstelling geldt. Dit is mede afhankelijk van je relatie tot de overledene. Ook dit bedrag wordt jaarlijks bijgesteld.

Erfbelasting besparen
Wil je besparen op de erfbelasting? In veel gevallen zijn hier wel mogelijkheden voor. Een notaris kan helpen om een testament op te stellen, waardoor je zoveel mogelijk schenk- en erfbelasting kan besparen. In contact komen met een notaris? Wij helpen je graag op weg.